همکاری با ما

استخدام شبکه پایدار

همکاری با گروه انفورماتیک توسعه شبکه پایدار

از طریق فرم زیر می توانید درخواست همکاری خود را با ما ثبت نمایید.

1 فرصت های شغلی
2 مشخصات فردی
3 تخصص ها و مهارت ها
4 سوابق کاری
5 تایید اطلاعات

گروه انفورماتیک توسعه شبکه پایدار

تلفن پشتیبانی: 35545868 - 041